โครงการ FOOD 4 GOOD สมทบทุนค่าอาหารเด็กมื้อละ 20 บาท เพื่อโภชนาการที่ดีสมวัย

ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำและโรงแรมที่ต่างมีความหลากหลาย จับมือร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนการอาหารในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เพราะเรามั่นใจธุรกิจสายอาหารย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถใช้ธุรกิจเป็นกลไลในการแก้ปัญหาได้ จึงริเริ่มโครงการ FOOD 4 GOOD พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

จากสถิติขององค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี พ.ศ. 2556 จากประชากรทั้งหมดกว่า 64 ล้านคน คนไทย 5.8% ขาดสารอาหารและนอกเหนือจากนี้ ยังมีคนไทย 13% ที่ไม่ได้รับอาหารเพียงพอ จากที่องค์การ FAO สำรวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบว่า มีถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรงและ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเติบโตต่ำกว่าเณฑ์

18 ธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของกรุงเทพฯ ที่เป็นสมาชิกโครงการฯ จึงใช้ธุรกิจของตนเป็นกลไกในการช่วยแก้ปัญหานี้ โดยการคัดสรรเมนูอาหารพิเศษ ยอดฮิต ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์อย่างน้อย 1 เมนูต่อร้าน เข้ามาร่วมเป็นเมนูในโครงการ FOOD 4 GOOD และแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากเมนูอาหารร่วมโครงการฯ ไปสนับสนุนค่าอาหารให้แก่องค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กยากไร้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแบ่งปันไปสู่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนอาหาร ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนอยู่กว่า 1,000 คน และหวังว่าจะสามารถกระจายไปยังองค์กรอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ทั่วประเทศไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย

2. เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและสามารถเติบโตอย่างสมวัย

3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่อร่อย และดีต่อสุขภาพ

วิธีการดําเนินงาน

1. ลูกค้าสั่งเมนู Food4Good จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ

2. ร้านอาหารยินดีบริจาค 10 บาท/จาน/ออเดอร์ ให้กับโครงการฯ

3. ร้านอาหารลงบันทึก และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ทางโครงการฯ ตามวันที่กําหนด

4. โครงการฯ รวบรวมเงินสนับสนุนทั้งหมด เพื่อทําการสนับสนุนต่อไปยังมูลนิธิที่ร่วมโครงการ

5. โครงการฯ รายงานยอดเงินสนับสนุนรวมให้แก่ร้านอาหารทุกเดือน ตามวันที่กําหนด

6. โครงการฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานจากมูลนิธิ ส่งให้ร้านอาหารทราบ ตามวันที่กําหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกมูลนิธิ หรือองค์กรเพื่อสังคม

1. เป็นหน่วยงาน/ มูลนิธิ/องค์กรเพื่อสังคม/ โรงเรียน ที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. มีการดูแลเรื่องอาหารและการทํางานด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กในความดูแลเจริญเติบโตอย่างสมวัย

3. สามารถรายงานผลการทํางานตามโครงการได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเวลา

4. มีความพร้อมในการทํางานร่วมกัน อาทิ การเข้าร่วมประชุม การรายงานผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมได้รับการตรวจสอบ เป็นต้น

5. มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทางโครงการได้พิจารณา ดังนี้

1. สมทบทุนค่าอาหารตามโครงการทุกเดือน

2. สมทบตามยอดเงินบริจาคจริงโดยหัก5%เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน(สนับสนุนโครงการเทใจดอทคอม taejai.com ซึ่งเป็นเว็ปการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย)

3. สมทบตามจํานวนจริงของเด็กที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน

มูลนิธิในโครงการ

สหทัยมูลนิธิ http://www.sahathai.org

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ http://www.fcdthailand.org

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น www.baannokkamin.net

Join us !

สำหรับร้านอาหารที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Food4Good

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-301-1144

info@food4good.in.th